Hygyrchedd

Yma’n Abertoir rydym ni’n ymroddedig i gynnig gŵyl sy’n hygyrch, croesawgar a chynhwysol. Ar y dudalen hon cewch rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am hygyrchedd ein lleoliad (y sinema yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth) a rhywfaint o wybodaeth ychwanegol berthnasol.

Os oes unrhyw beth hoffwch chi wybod am yr ŵyl neu’r lleoliad sydd dim ar y dudalen hon, peidiwch ag oedi cysylltu gyda ni – gallwch un ai e-bostio Nia ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., neu gallwch alw swyddfa docynnau’r ganolfan yn uniongyrchol ar 01970 623232.

Y ganolfan

Mae Abertoir yn cymryd lle yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, yn y sinema. Weithiau mae rhai digwyddiadau’r ŵyl yn digwydd ym mannau eraill yr adeilad, fel y bar neu’r theatr. Mae rywfaint o’r wybodaeth isod ar gael hefyd ar wefan y Ganolfan. Rydym hefyd yn cynnal rhai digwyddiadau mewn lleoliadau eraill yn y dref a’r cyffiniau, yn yr achos hynny gallwn gynnig wybodaeth hygyrchedd ychwanegol.

Mae maes parcio wrth gyfyl y Ganolfan. Cedwir llefydd ar gyfer perchenogion bathodyn-glas yn agos i brif fynedfa’r adeilad, ac mae dau le ychwanegol wrth gefn yr adeilad.

Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael i holl awditoria’r Ganolfan. Mae’r sinema wedi’i leoli ar brif lawr yr adeilad, yn ogystal â’r swyddfa Docynnau, y caffi a brif fynedfa’r adeilad. Mae mynediad i lawr uchaf yr adeilad (lle mae’r bar, cyntedd y theatr a’r theatr) ar gael drwy risiau neu lifft.

Mae cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar bob llawr heb law am y cyntedd isaf.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth yn yr adeilad a’r awditoria.

Mae gan y sinema dolen clyw (‘hearing loop’) ar gyfer rheini sy’n defnyddio cymhorthion clyw neu sy’n dymuno defnyddio clustffonau a ddarperir gennym ni. Gallem hefyd cynnig disgrifiad sain (‘audio description’), drwy glustffonau, ar unrhyw ffilm a roddir i ni gyda’r trac ychwanegol; mae hyn yn dibynnu ar ein rhaglen.

Yr ŵyl

Fel arfer nid ydym ni’n cynnig seddi ar gadw yn yr ŵyl, ond os oes angen seddi penodol arnoch chi i er mwyn darparu ar gyfer unrhyw anghenion, er enghraifft anghenion symudedd, anghenion golwg neu glyw, neu unrhyw anghenion eraill er mwyn gwneud eich profiad gwylio’n fwy cyfforddus, rhowch wybod i ni. Gallwch adael i ni wybod o flaen llaw neu pan fyddwch yn cyrraedd. Byddem yn trefnu bod y seddi perthnasol yn cael eu cadw ar eich cyfer chi ar gyfer bob dangosiad a digwyddiad byddwch yn mynychu. Mae gynnom ni lle ar gyfer hyd at bedwar defnyddiwr cadair olwyn yn y sinema - os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod os ydych chi'n ddefnyddiwr cadair olwyn neu'n archebu tocyn neu bas ar ran ddefnyddiwr cadair olwyn, fel y gallwn ni paratoi'r awditoriwm.

Os mae angen cynorthwyydd i ddod i’r ŵyl gyda chi, cysylltwch gyda ni neu’r swyddfa Docynnau er mwyn trafod tocyn neu bas gofalwr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt ar gyfer rheini sy’n aelodau (mae Hynt yn gynllun yng Nghymru, am fwy o wybodaeth gallwch glicio yma.)

Mae amrywiaeth o lety ar gael yn Aberystwyth. Y llety agosaf i’r ganolfan yw’r llety ar-gampws rydym yn cynnig diolch i’r brifysgol. Gallwch weld manylion y llety a’r cynnig ar y dudalen hon. Os mae angen defnydd rheolaidd o dacsi o ac i’ch llety, siaradwch gyda staff yr ŵyl a fyddant yn medru helpu trefnu hyn i chi.

Mae gan y Ganolfan caffi. Os oes unrhyw anghenion dietegol penodol hoffwch chi i ni drafod gyda’r caffi amdanynt, gadewch chi ni wybod ac fe wnawn ni gyrru unrhyw wybodaeth berthnasol ymlaen atynt.

Os oes angen y defnydd o ofod ar gyfer gweddi, neu ddefosiwn arall, arnoch, mae gan y Brifysgol Gofod Ffydd wedi ei leoli ger llew Ganolfan y Celfyddydau. Cysylltwch gyda ni a gallwn ni helpu trefnu mynediad i'r gofod hwn.

 

Yn dod yn fuan i'r dudalen hon: canllawiau fideo a lluniau i'r ganolfan a'r ŵyl. Os oes unrhyw gwestiynau, sylwadau, pryderon neu ymholiadau, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni. Gallwch e-bostio Nia ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ar unrhyw amser.