Abertoir 2021 Cwestiynau Cyffredin

Abertoir 2021 – Cwestiynau Cyffredin (Gorffennaf 21, 2021)

Cynhalion ni holiadur yn ddiweddar i ofyn am eich mewnbwn am sut siâp bydd ar Abertoir 2021 - rydyn wedi bod yn gweithio ar bethau am dipyn erbyn rŵan a dim ar hyn o bryd yn medru datgelu'r manylion manwl.

Rydyn ni wedi casglu rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin, gan gynnwys sylwadau o adborth yr holiadur, i greu’r adnodd yma, gan obeithio bydd yn amlygu ar rhai pethau i chi wrth i ni barhau i weithio ar yr union fanylion am ŵyl eleni!

Mae eich adborth yn gwbl werthfawr wrth i ni gynllunio, felly os wnaethoch chi golli’r holiadur (neu os oes mwy gyda chi i ddweud) mae wastad croeso i chi gysylltu ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - byddem wrth ein boddau clywed gennych chi.

A fydd Abertoir yn digwydd eleni?

Bydd! Beth bynnag sy’n digwydd, fe fydd yno Ŵyl Arswyd Abertoir eleni!

Rydyn yn cynllunio i gynnal gŵyl mewn dau ran, gyda rhan gorfforol yn Aberystwyth 2-7 Tachwedd, a rhan ar-lein 12-14 Tachwedd.

Pam ydych chi'n gwneud gŵyl mewn dwy ran?

Clywsom yn glir iawn gymaint ohonoch a ganfu fod yr ŵyl ar-lein y llynedd yn ffordd hygyrch o fwynhau’r Abertoir ac ‘does dim bwriad gyda ni i anwybyddu hynny!
Rydyn ni’n hefyd yn gwybod gymaint ohonoch chi sy’n gwerthfawrogi profiad y sinema, yn nhermau gwylio’r ffilmiau ac yn nhermau cwrdd â phobl.

Nid ydym am gynnal digwyddiad hybrid yn unig, lle mae'r un ffilmiau a digwyddiadau yn digwydd yn gorfforol ac ar-lein - nid ydym yn credu bod gennym y gallu i wneud hyn i'r ansawdd yr ydym ei eisiau ar gyfer Abertoir, ac nid ydym yn credu mewn dim ond rhoi llond llaw o ffilmiau ar-lein i chi a'i adael ar hynny. Rydyn ni'n benderfynol y bydd y profiad ar-lein yn teimlo fel gŵyl iawn hefyd!

Mae siawns hefyd na fydd y digwyddiad corfforol yn rhaglen mor llawn ag y mae fel arfer, oherwydd ystyriaethau diogelwch fel mwy o amser rhwng ffilmiau i ganiatáu glanhau'n iawn. Felly mae'r digwyddiad ar-lein yn caniatáu inni sicrhau bod yr holl ffilmiau gwych rydyn ni am eu sgrinio a'r holl ddigwyddiadau gwych rydyn ni am eu cynnal yn cael eu hamser i ddisgleirio.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y ddau ran?

I'w roi yn syml, mae Abertoir wedi'i rhannu dros ddau fformat - mae'n dechrau mewn fersiwn gorfforol, yna'n parhau mewn fersiwn rhithiol. Mae'r cyfan yn un ŵyl a all addasu'n gyflym i unrhyw sefyllfa os oes angen, ac mae hefyd yn caniatáu i bobl ymuno nad ydyn nhw'n gallu cyrraedd Aberystwyth.

Bydd gan ddwy ran yr ŵyl gynnwys gwahanol - efallai y bydd ychydig o ddigwyddiadau tebyg, neu ddigwyddiadau corfforol byw wedi'u recordio ac ar gael ar-lein, ond fel arall bydd y rhaglen yn wahanol.

Byddwn yn sicrhau nad yw'n ddrutach na'r arfer i fynychu'r ddwy ran.

Rydym yn ymwybodol bod rhan ar-lein yr ŵyl yn wych i unrhyw un sy'n ei chael hi'n anodd mynychu'r digwyddiad corfforol, felly gallent hefyd fwynhau Abertoir gartref. Rydym hefyd yn gwybod eich bod yn gwerthfawrogi hyblygrwydd, ac er y byddwn yn rhedeg ar amserlen ar gyfer rhan ar-lein yr ŵyl, bydd mwy o hyblygrwydd o ran y ‘ffenestr gwylio’ na'r llynedd.

Rydyn ni, fel llawer ohonoch chi, yn colli'r sinema yn fawr - y sgrin fawr, y sain ffyniannus, y tywyllwch llwyr. Rydyn ni'n colli'r bobl hefyd. Gyda sinemâu a lleoliadau yn agor, byddai'n esgeulus inni beidio â chynllunio ar gyfer digwyddiad corfforol fel y byddem fel arfer - ganwyd Abertoir mewn sinema, a dyna le mae'n perthyn!
Un o'r pwyntiau cyson yn eich adborth oedd faint mae pobl yn mwynhau profi ffilmiau clasurol ar y sgrin fawr; a gwylio'r rhain gyda chynulleidfa, fel y byddent wedi'i gweld yn wreiddiol, yw'r ffordd eithaf gorau i wir werthfawrogi sinema gwlt.

Un ŵyl yw Abertoir 2021, ond gyda dwy ran a dau brofiad. Fel bob amser, bydd y ddwy ran yn cynnwys cymysgedd o ffilmiau newydd sbon, clasuron cwlt, a digwyddiadau arbennig.

Rydw i eisiau mynychu yn gorfforol ond rwy'n poeni am fy iechyd/rwy'n nerfus am ddiogelwch. Beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau bod Abertoir yn ŵyl ddiogel?

Bydd rhan gorfforol Abertoir 2021 yn digwydd yn Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau, sydd dair gwaith yn fwy na’n sinema arferol. Bydd hyn yn caniatáu inni sicrhau bod posibilrwydd inni ymbellhau heb gyfaddawdu ar gapasiti yn llwyr.

Byddwn yn caniatáu mwy o amser rhwng ffilmiau hefyd fel y gallwn gadw'r awditoriwm yn lân ac fel does dim rhaid i chi ruthro i fwyta a gallwn ymlacio'n ddiogel. (‘Hen bryd!’ chwedl chi i gyd...!)

Rydym yn ymwybodol bod y cyfyngiadau'n codi ac y gallai fod mwy o ymdeimlad o normalrwydd cyn mis Tachwedd. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i sicrhau bod pawb yn teimlo'n ddiogel. Rydym yn bwriadu cymryd agwedd fwy gofalus yn 2021, hyd yn oed os yw'r rheolau sydd ar waith nawr yn cael eu llacio erbyn mis Tachwedd. Byddwn yn gofyn am eich adborth eto ym mis Medi i arwain sut y dylai'r canllawiau hynny edrych.

Nid oes gennym yr union fanylion wedi'u cynllunio eto, ond pan wnawn hynny, byddwn yn sicrhau ei bod ymhell cyn i chi orfod archebu'ch tocynnau ac ar gael yn glir i unrhyw un sy'n ystyried dod i Aberystwyth.

Beth fydd yn digwydd os bydd pethau'n newid ac na allwch gynnal y digwyddiad corfforol?

Byddwn yn cynllunio wrth gefn. Trwy gael rhan rithiol o'r ŵyl, mae hefyd yn darparu'r isadeiledd i ni droi yn gyfan gwbl ar-lein gymaint ag y gallwn ni os oes angen.

Byddwn yn gweithredu system ad-daliad hyblyg ar docynnau, felly os bydd unrhyw beth yn newid ac nad ydych yn fodlon mwyach, bydd yn bosibl derbyn ad-daliad.

Rydym hefyd yn argymell bod eich tocynnau teithio a'ch llety yn hyblyg, rhag ofn i bethau newid.

Rwyf am ymuno â'r ŵyl ar-lein o'r tu allan i'r DU – oes modd gwneud?

Sori, ond na! Efallai y bydd rhai digwyddiadau arbennig ar gael, ond o ran ffilmiau mae'r cyfyngiad hwn allan o'n dwylo.

Pam nad ydych chi’n cynnal mwy o ddigwyddiad drwy gydol y flwyddyn?

Pan mae modd i ni gydweithio, rydym wrth ein bodd yn cynnal mwy o ddigwyddiadau. Mae hyn wedi cynnwys ein digwyddiadau rheolaidd yng Nghaerdydd a Bangor mewn blynyddoedd blaenorol, a Gŵyl Ffilm WOW eleni. Dros y 18 mis diwethaf, rydym hefyd wedi cynnal watchalongs, gan gynnwys un arbennig ar Nos Galan gyda chast a chriw Canaries.

Cofiwch fod Abertoir yn cael ei redeg gan dîm bach o dri sydd â swyddi llawn amser prysur iawn ac ymrwymiadau eraill hefyd. Mae llawer o amser, egni ac ymdrech yn mynd tuag at gynllunio’r prif ddigwyddiad i'r safon uchel rydych chi wedi arfer ag ef, ac mae hynny'n golygu na allwn ledaenu ein hunain yn rhy denau trwy gynnal digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn yn rheolaidd.

Beth alla i'w wneud i gymdeithasu â phobl eraill sy'n mynychu Abertoir?

Rydyn ni'n gwybod bod cymdeithasu yn rhan bwysig o brofiad yr ŵyl. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw'r profiad cymdeithasol yn ein lleoedd corfforol ac ar-lein eleni.

Oni bai bod pethau'n newid, bydd y caffi a'r bar yng Nghanolfan y Celfyddydau ar agor yn ystod yr ŵyl. Byddwn hefyd yn ceisio sicrhau bod lle y tu allan i ymlacio - ond cofiwch mai mis Tachwedd fydd hi!

Unwaith eto, bydd ein gŵyl ar-lein yn cynnwys ein gofod ‘bar Zoom’, gan ganiatáu i fynychwyr gwrdd â’i gilydd a sgwrsio.

Mae gennym weinydd Discord hefyd, lle gall mynychwyr Abertoir sgwrsio am ffilmiau ac amryw bynciau eraill - mae Discord hefyd yn caniatáu sgwrs llais a fideo ac wrth i fwy o bobl ei ddefnyddio byddwn yn siŵr o wneud y gorau o'r platfform.

Gallwch chi egluro sut mae’r slipiau pleidleisio’n gweithio?

Dim sylw ;)